Inverter 12VDC to 220VAC (20-40W)

inverter 12V cc 110 - 220 AC - 20-40 W